create database

使用 bash

createdb db_name

其中,db_name 是你想建立的資料庫名稱

create user

使用 bash

createuser user_name

其中,user_name 是你想建立的資料庫名稱

results matching ""

    No results matching ""